Ochrona prywatności

INFORMACJE PRAWNE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument zawiera informacje prawne i politykę ochrony prywatności dotyczącą korzystania ze strony internetowej grupy ASSA ABLOY (zwanej dalej „ASSA ABLOY”). Na swojej stronie internetowej ASSA ABLOY zamieszcza informacje online. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych w niniejszych informacjach prawnych i polityce ochrony prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym momencie jakichkolwiek elementów niniejszej strony, w tym informacji prawnych i polityki ochrony prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie zamieszczenia na stronie zmienionych elementów, informacji prawnych lub polityki ochrony prywatności.

Informacje prawne

PRAWO AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Treść niniejszej strony internetowej (zwana dalej „Treścią”), w tym tekst, obrazy, znaki towarowe, logo oraz oprogramowanie, jest chroniona przez prawo własności intelektualnej. Tytuł własności Treści nie przechodzi na użytkownika, ale pozostaje własnością ASSA ABLOY lub osób trzecich, do których należą materiały zamieszczone na stronie.

ASSA ABLOY jest właścicielem nazw spółki oraz nazw produktów i usług wymienionych na niniejszej stronie, a nazwy te są chronione przez prawo własności intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe stanowią własność ich odnośnych właścicieli.

Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, przesyłania za pomocą poczty elektronicznej, pobierania lub drukowania kopii Treści wyłącznie na użytek prywatny (niekomercyjny). Nieuprawnione korzystanie z Treści może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych przepisów prawa. Przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, pobieranie lub drukowanie kopii Treści wymaga zamieszczenia wszystkich informacji, w tym informacji na temat praw autorskich, zawartych w Treści, w tym informacji na temat praw autorskich zamieszczonych w dolnej części strony.

Zabrania się powielania, transkrypcji, przechowywania w systemie odzyskiwania, tłumaczenia na języki naturalne lub komputerowe, retransmisji w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej, nagranej lub innej), odsprzedaży lub redystrybucji Treści bez uprzedniej pisemnej zgody ASSA ABLOY. Zabrania się sprzedaży, modyfikowania, powielania, wyświetlania, publicznego odtwarzania, dystrybucji lub innego wykorzystywania Treści w celach publicznych lub komercyjnych. Zabrania się „ramkowania” niniejszej strony lub jej treści. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować żadnych elementów niniejszej strony na serwer. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie wyświetlać ani nie wykorzystywać nazw, logo lub znaków towarowych ASSA ABLOY bez uprzedniej pisemnej zgody ASSA ABLOY.

Wykorzystywanie Treści na innych stronach internetowych lub w innym środowisku komputerowym podłączonym do sieci jest ściśle zabronione, jednakże użytkownik może zamieszczać hiperłącza HTML prowadzące z jego strony do niniejszej strony, z zastrzeżeniem niniejszych warunków. ASSA ABLOY niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej i odwołalnej licencji na zamieszczanie odnośników do niniejszej strony. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać żadnych odnośników do niniejszej strony w sposób wiążący je z reklamą lub promujący jakąkolwiek organizację, produkt lub usługę. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać żadnych odnośników do niniejszej strony na żadnych stronach powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite, szkalujące, napastliwe, obraźliwe lub złośliwe. ASSA ABLOY zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej licencji w całości lub prawa do stosowania określonych odnośników w dowolnym momencie. W przypadku odwołania niniejszej licencji przez ASSA ABLOY użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć i dezaktywować wszelkie odnośniki do niniejszej strony.

Wykorzystywanie Treści w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych warunków, może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych przepisów prawa. W takim przypadku ASSA ABLOY automatycznie wycofuje zgodę na wykorzystywanie niniejszej strony internetowej przez użytkownika oraz ma prawo zażądać niezwłocznego zniszczenia wszystkich kopii Treści lub jej elementów posiadanych przez użytkownika. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ASSA ABLOY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ TREŚCI LUB DZIAŁANIA W OPARCIU O NINIEJSZĄ STRONĘ LUB JEJ TREŚĆ. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

ASSA ABLOY UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ STRONĘ, JEJ TREŚĆ ORAZ USŁUGI W FORMIE „JAKA JEST” I NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI Z TEGO TYTUŁU. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ASSA ABLOY NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU WŁASNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ASSA ABLOY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, CIĄGŁOŚCI LUB TERMINOWOŚCI TREŚCI, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, OBRAZÓW, ODNOŚNIKÓW LUB INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE LUB UDOSTĘPNIONYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM. UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA NIEZBĘDNYCH, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TREŚĆ UZYSKANA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST WOLNA OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH POTENCJALNIE SZKODLIWYCH KODÓW KOMPUTEROWYCH.

ASSA ABLOY ani żadna osoba powiązana z ASSA ABLOY nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszej strony lub jakichkolwiek treści, usług lub materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie lub udostępnionych za jej pośrednictwem („zabezpieczenie”). Zabezpieczenie obejmuje wszystkie roszczenia, niezależnie od tego czy ich podstawę stanowi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność bezwzględna lub inna i niezależnie od tego, czy ASSA ABLOY została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody. Zabezpieczenie obejmuje również wszelkie straty, w tym m.in. szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, wynikowe, nawiązkę odszkodowawczą, szkody na osobie lub wynikające ze śmierci zawinionej, utracone korzyści, szkody wynikające z utraty danych lub przestojów w działalności.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH; REKLAMY

Niniejsza strona może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Odnośniki te zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika i nie mają na celu promowania przez ASSA ABLOY treści takich stron. Niniejsza strona nie odpowiada za treść stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą zamieszczone na niej odnośniki. Nie dokonujemy przeglądu, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy materiałów zamieszczanych na stronach osób trzecich. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących treści, dokładności lub zgodności z prawem materiałów zamieszczanych na stronach osób trzecich.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na dostęp do stron osób trzecich, do których prowadzą zamieszczone odnośniki, czyni to na własne ryzyko. Korzystanie ze stron osób trzecich przez użytkownika podlega odpowiednim warunkom korzystania z takich stron osób trzecich, w tym polityce ochrony prywatności.

Jeżeli na niniejszej stronie internetowej pojawią się reklamy osób trzecich, mogą one zawierać odnośniki do innych stron internetowych. O ile nie stwierdzono inaczej, niniejsza strona nie promuje żadnych produktów ani nie składa się żadnych oświadczeń dotyczących treści, dokładności lub zgodności z prawem materiałów zawartych w reklamach zamieszczonych na niniejszej stronie, lub do których prowadzą odnośniki zamieszczone na niniejszej stronie.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ASSA ABLOY chroni prywatność danych osobowych użytkowników. Niniejsza polityka ochrony prywatności opisuje, w jaki sposób ASSA ABLOY wykorzystuje dane osobowe uzyskane od użytkowników w związku z niniejszą stroną internetową i jak nimi zarządza oraz w jaki sposób użytkownik może skontaktować się z nami w przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania jego danych osobowych.

ASSA ABLOY zbiera i gromadzi dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres, adres e–mail i numer telefonu) dostarczone przez użytkowników w celu otrzymywania od nas informacji. Dane takie umożliwią ASSA ABLOY spełnianie próśb o udzielenie informacji.

Co więcej ASSA ABLOY zbiera i gromadzi dane osobowe dostarczane przez użytkowników (a) jako dane konta użytkownika (jeżeli dotyczy) lub (b) w związku z pytaniami dotyczącymi zakupu lub z zakupem produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej (jeżeli taka opcja jest dostępna). Takie informacje mogą zawierać dane kontaktowe i adres dostawy oraz dane finansowe dotyczące płatności online za produkty.

Ponadto możemy wykorzystywać dane osobowe do administrowania niniejszą stroną i rozwijania jej, dla celów ewidencyjnych i statystycznych oraz (jeżeli dotyczy) w celach realizacji zamówień na produkty lub kontaktu z użytkownikiem w związku z zakupem produktów oraz w ramach naszych procedur obsługi klienta.

W powyższych celach dane osobowe mogą być przesyłane spółkom grupy ASSA ABLOY w państwach, w których prowadzą działalność (także poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Zbierane i gromadzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w obrębie grupy ASSA ABLOY, z wyjątkiem poniższych sytuacji, w których możemy je ujawnić osobom trzecim:

zobowiązuje nas do tego prawo;
nabywcy lub potencjalnemu nabywcy naszego przedsiębiorstwa; lub
wybranym usługodawcom ASSA ABLOY, którzy świadczą usługi w związku z niniejszą stroną internetową i jej zapleczem, jednak wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia przez nich usług – na przykład naszemu dostawcy usług płatności kartą w celu przetwarzania płatności użytkowników dokonywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, dostawcy (dostawcom) usług doręczeniowych w celu dostawy nabywanych produktów oraz dostawcy (dostawcom) usług informatycznych, którzy świadczą hosting, rozwijają i wspierają niniejszą stronę internetową. 
ASSA ABLOY podejmie działania w celu ochrony danych osobowych przekazywanych takim osobom trzecim lub przesyłanych do innych państw zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zmiany lub usunięcia swoich danych. Ponadto użytkownik ma prawo do nieodpłatnego otrzymania (raz do roku) kopii przechowywanych przez nas danych osobowych. ASSA ABLOY odpowiada za przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Wszelkie żądania zmiany, usunięcia lub przesłania kopii takich danych należy wysyłać na adres: ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE–107 23 Sztokholm, Szwecja, z dopiskiem „Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible” („do osoby z grupy ASSA ABLOY odpowiedzialnej za dane osobowe”).

PLIKI COOKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje, przechowywane na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane w celach czysto technicznych i służą optymalizacji korzystania ze strony. Jeden rodzaj plików cookies zapisuje plik na stałe na komputerze użytkownika. Można go później wykorzystać w celu personalizacji strony zgodnie z wyborami i zainteresowaniami użytkownika. Inny rodzaj plików cookies określa się jako „cookies sesyjne”. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, cookies sesyjne są przesyłane pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem w celu uzyskania dostępu do informacji. Cookies sesyjne są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się na stronie: www.allaboutcookies.org.

Na niniejszej stronie internetowej ASSA ABLOY wykorzystuje poniższe pliki cookies (okres przechowywania pliku został podany w nawiasie po jego nazwie):

.ASPXROLES (sesyjny) – plik cookie służący do przechowywania nazw zalogowanych użytkowników. Dzięki niemu wiadomo, jakie są role danego użytkownika. Jest on wykorzystywany wyłącznie na stronach internetowych korzystających z ochrony hasłem.
.ASPXAUTH (sesyjny) – wykorzystywany w celu stwierdzenia, czy użytkownik został uwierzytelniony, czy nie i jest tworzony wyłącznie po zalogowaniu. Jest on wykorzystywany wyłącznie na stronach internetowych korzystających z ochrony hasłem.
.EPiServerLogin (sesyjny) – wykorzystywany do określania zalogowanych użytkowników. Dzięki niemu wiadomo, którzy użytkownicy są zalogowani. Jest on wykorzystywany wyłącznie na stronach internetowych korzystających z ochrony hasłem.
backgroundImageIndex (sesyjny) – wykorzystywany na referencyjnej stronie startowej do ustawiania pierwszego obrazu w pokazie slajdów.
ASP.NET_SessionId (sesyjny) – ASP.NET wykorzystuje ten plik do stwierdzenia, które polecenia należą do określonej sesji. Plik ten umożliwia zapamiętywanie i rozróżnianie użytkowników. Jest on wykorzystywany wyłącznie na stronach internetowych korzystających z ochrony hasłem.
accountIndex (1 rok) – wykorzystywany do śledzenia aktywnego konta. Jest on wykorzystywany wyłącznie na stronach internetowych, które mają aktywowany wewnętrzny e–shop. 
Ponadto na niniejszej stronie zezwalamy niektórym osobom trzecim na tworzenie i korzystanie z plików cookies osób trzecich. Są to następujące osoby trzecie:

Google Analytics
Poniższe pliki cookies są tworzone przez nasze narzędzie statystyczne Google Analytics do rejestrowania informacji na temat wizyt i użytkowników strony. Pozyskane dane statystyczne służą poprawie komfortu użytkownika:

_utma (2 lata)
_utmz (6 miesięcy)
_utmc (sesyjny)
_utmb (30 minut)


AddThis
Przycisk AddThis pozwala właścicielom stron internetowych na łatwe dzielenie się treścią z innymi osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, poczty elektronicznej lub zakładek. Przyciski te dostarczają danych statystycznych na temat tworzenia zakładek i dzielenia się treścią przez użytkowników oraz pomagają użytkownikom popularyzować strony i podwyższać ich ranking. AddThis jest spółką grupy ClearSpring Technologies. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:www.addthis.com.

Widgety mediów społecznościowych
Niniejsza strona internetowa może wykorzystywać widgety mediów społecznościowych w celu umożliwienia użytkownikom zapraszania innych osób do zapoznania się z treścią naszej strony za pośrednictwem różnych portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Aby dowiedzieć się, jakie informacje są zbierane, w jaki sposób oraz jakie pliki cookies są tworzone przez takie osoby trzecie, należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności danego portalu społecznościowego.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie plików cookies, ustawienia przeglądarki internetowej umożliwiają automatyczną odmowę przechowywania plików cookies lub każdorazowe wyświetlanie komunikatu, gdy strona internetowa prosi o zgodę na przechowywanie pliku cookie. Przechowywane pliki cookies można także usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajduje się na stronie pomocy przeglądarki internetowej użytkownika. Jednakże należy być świadomym, że niektóre obszary lub opcje dostępne na niniejszej stronie internetowej opierają się na plikach cookies i mogą nie działać, jeżeli użytkownik usunie pliki cookies lub odmówi ich przechowywania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez niniejszą stronę internetową, prosimy o kontakt pod adresem e–mail: cookies@assaabloy.com.