Jakie normy powinny spełniać drzwi przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej?

/Other/mercordoorsCOMPL/news,blog/Family%20in%20a%20hospital%20corridor.jpg

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków użyteczności publicznej jest konieczne i jest obowiązkiem osób zarządzających daną instytucją. Zaprojektowanie dobrze funkcjonującego systemu przeciwpożarowego jest ogromnym wyzwaniem. Jednym z jego ważnych elementów są drzwi przeciwpożarowe, które powinny spełniać określone normy.

 Jakie obiekty można zaliczyć do budynków użyteczności publicznej?

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 17 lipca 2015 r. (tekst jednolity po wprowadzeniu zmian), przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.” To oznacza, że do budynków użyteczności publicznej należy zaliczyć przede wszystkim kina, galerie handlowe, teatry, hale koncertowe i sportowe, a także budynki odwiedzane na co dzień przez ogromną liczbę ludzi - mowa o punktach komunikacyjnych, takich jak dworce i lotniska.

 

Drzwi przeciwpożarowe – normy, wymagania

Drzwi przeciwpożarowe pełnią kilka funkcji. W pozycji zamkniętej, w przypadku pożaru, stanowią nie tylko barierę dla ognia, ale także, na co dzień, zabezpieczają przed nieuprawnionym wejściem. W pozycji otwartej umożliwiają szybką ewakuację. Muszą spełniać one kilka zasadniczych norm. Po pierwsze – muszą mieć odpowiednią wielkość, uzależnioną od szacunkowej liczby potencjalnych ewakuowanych. W przypadku liczby ewakuowanych szacowanej na więcej niż 300 osób, drzwi ppoż muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną. Bardzo ważne jest także rozmieszczenie drzwi przeciwpożarowych – powinny być zamontowane w każdym pomieszczeniu, w którym mogą znajdować się ludzie. Jest to konieczne, by zapewnić szybką i sprawną ewakuację. Warto zaznaczyć, że w budynkach produkcyjnych wszystkie pomieszczenia, do których wchodzi się z głównej hali produkcyjnej, muszą być oddzielone pożarowo.

Istotna jest także odporność ogniowa drzwi. Występuje tutaj pewna zależność – przyjmuje się, że drzwi przeciwpożarowe posiadają połowę odporności ogniowej ściany. To z kolei, jaką odporność ma mieć ściana, określone jest w warunkach technicznych. Klasy ogniowe drzwi przeciwpożarowych powinny wahać się między EI 30 a EI 120.  Co istotne – tego rodzaju drzwi powinny być wyposażone certyfikowane urządzenia samozamykające, które samoczynnie zamkną otwory w razie wybuchu pożaru.

 

Pozostałe warunki techniczne

Osoby odpowiedzialne za projektowanie systemu ochrony przeciwpożarowej muszą pamiętać, że zabronione jest stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych do celów ewakuacji. Dopuszczalny jest montaż drzwi rozsuwanych, ale tylko o określonej konstrukcji (muszą być otwierane zarówno automatycznie jak i ręcznie, niedopuszczalna jest możliwość ich blokowania, a w momencie zasygnalizowania wybuchu pożaru przez system wykrywania dymu, drzwi ppoż powinny samoczynnie się rozsunąć i pozostać w pozycji otwartej). 

Osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową powinny zadbać przede wszystkim o to, by drzwi ppoż nieustannie były sprawne i utrzymane w dobrym stanie. Oznacza to, że regularnie musza być serwisowane. ASSA ABLOY Mercor Doors oprócz dostarczania klientom najwyższej jakości produktów, oferuje profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem oddzieleń przeciwpożarowych. Korzyści, jakie wynikają ze współpracy to między innymi stały dostęp do zaplecza technicznego, profesjonalne doradztwo oraz krótki czas reakcji na zaistniałe usterki urządzeń.